8 October 2020 - 18:00
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

8 October 2020 - 20:30
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

9 October 2020 - 18:00
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

9 October 2020 - 20:30
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

6 December 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

10 December 2020 - 18:30
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

13 December 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

16 December 2020 - 19:30
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

19 December 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

22 December 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

3 January 2021 - 13:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

8 January 2021 - 20:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch