8. Oktober 2020 - 18:00
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

8. Oktober 2020 - 20:30
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

9. Oktober 2020 - 18:00
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

9. Oktober 2020 - 20:30
München, Herkulessaal der Residenz
Hector Berlioz: Les nuits d'été op. 7

www.br-so.de

6. Dezember 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

10. Dezember 2020 - 18:30
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

13. Dezember 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

16. Dezember 2020 - 19:30
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

19. Dezember 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

22. Dezember 2020 - 19:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

3. Januar 2021 - 13:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch

8. Januar 2021 - 20:00
Zürich, Opernhaus Zürich
Giuseppe Verdi: Simone Boccanegra

www.opernhaus.ch