Ruth Ziesak

Sopran

17. Januar 2018 - 19:30
PRAG 1, Smetana Hall
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 2 B-Dur op. 52, 'Lobgesang'

www.fok.cz/en/

18. Januar 2018 - 19:30
PRAG 1, Smetana Hall
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 2 B-Dur op. 52, 'Lobgesang'

www.fok.cz/en/